Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Centrul Naţional Anticorupţie

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : bd.Stefan cel Mare, 198
Persoană de contact: Natalia Anghel
Telefon: 022257329
E-mail:
Website: http://cna.md/

Şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (funcţie publică cu statut special de conducere)

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Şef al Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale (funcţie publică cu statut special de conducere)

Data-limită de depunere a documentelor:

17.12.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
 
         Organizează, dirijează şi coordonează nemijlocit activitatea de efectuare a investigațiilor financiare paralele şi recuperarea bunurilor infracționale, asigură efectuarea schimbului de date în scopul recuperării bunurilor infracționale aflate peste hotarele Republicii Moldova.

Sarcinile de bază:
1. Organizarea şi asigurarea desfăşurării activităţii Agenţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele internaţionale;
2. Asigurarea disciplinei executorii şi de serviciu, respectarea legalităţii de către efectivul Agenţiei;
3. Repartizarea atribuţiilor personalului pe compartimente de activitate cu fixarea măsurilor şi termenelor de realizare;
4. Coordonarea efectuării schimbului de date cu organele internaţionale similare în scopul recuperării bunurilor infracţionale;
5. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi structura Agenţiei;
6. Susţinerea, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;
7. Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului în calitate de responsabil al grupei operative conform graficului aprobat, precum şi asigurarea participării nemijlocite şi a efectivului subordonat la desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor instituţiei sau adiacentului acestora(acţiuni antitero, în cazul situaţiilor excepţionale, etc.).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Natalia Anghel

Telefon:

022257329

E-mail:

concurs@cna.md

Web site:

http://cna.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Documentele se depun de către aplicanţi personal pe adresa:
MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 198, Sala de audienţă,

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
- este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliată pe teritoriul ei, are capacitate deplină de exerciţiu;
- are studii superioare juridice;
- cunoaşte limba de stat;
- are o vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 7 ani, dintre care cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii;
- este aptă din punct de vedere medical;
- nu are antecedente penale şi se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
- nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
- dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi bazele de date la nivelul necesar activităţii.
- Cunoaşterea limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare juridice;
 
Experienţă profesională: vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 7 ani, dintre care cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, ofiţer de investigaţii.
Deţinerea experienţei manageriale constituie un avantaj.
 
Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
- abilităţi în comunicare şi cunoaşterea regulilor de protocol pentru interacţiunea cu organismele internaţionale;
- să întrunească calităţi profesionale.
 
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
 
Atitudini/comportamente: respect faţă de cetăţeni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  a) formularul de participare, aprobat prin ordinul directorului Centrului (http://cna.md/public/files/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf;;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
g)informaţii suplimentare despre candidat care atestă competenţele profesionale anterioare

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1.Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007;
2.Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 08.11.1990;
3.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
4.Codul penal;
5.Codul de procedură penală;
6.Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
7.Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
8.Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
9.Legea nr.595-XIV din 24.09.1999 cu privire la tratatele internaţionale;
10.Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;
11.Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie;
12.Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019;
13.Metodele şi bunele practici internaţionale de recuperare a activelor.
*** Regulamentrul privind selectarea prin concurs a şefului Agenţiei Recuperarea Bunurilor Infracţionale
(https://www.cna.md/public/files/Regulament_concurs_sef_ARBI_din_07.11.2018.pdf)