Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : Șoseaua Hîncești 38A
Persoană de contact: Veronica Bucur
Telefon: 022 54 54 11
E-mail:
Website:

Specialist superior, Secția Evaluare în Învățământul de Formare Continuă

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Educaţie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Secția Evaluare în Învățământul de Formare Continuă

Data-limită de depunere a documentelor:

30.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în Învățământul de Formare Continuă
Sarcini de bază:
Asigurarea procesului de depunere a dosarelor;
Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de asigurare internă a calităţii în instituţiile de învăţământ de formare continuă, în vederea pregătirii evaluării externe;
Generalizarea rapoartelor şi a altor informații de lucru;
Asigurarea creării/completării bazei de date privind instituțiile/programele supuse procesului de evaluare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Stînca Nadejda

Telefon:

022 54 54 11

E-mail:

info@anacip.md

Web site:

http://www.anacip.md/

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

șos. Hîncești 38A, MD-2028
biroul nr. 215

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare sau echivalente;
- 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);
- cunoaşterea şi înţelegerea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
- cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale care se referă la perspectivele de dezvoltare a învățământului de formare continuă;
Experiență în evaluarea externa a programelor de studii si/sau instituțiilor de învățământ de formare continuă;
- abilități de operare la calculator (Word, Excel; Power Point, Internet).

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -formularul de participare, anexa la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publiccu semnătura titularului;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor menționate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 2600 lei

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul administrației publice:
Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014;
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare;
Hotărârea Guvernului  nr. 616 din 18.05.20116 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și creditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor și serviciilor prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă;