Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenția Achiziții Publice

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chișinău
Adresa : str. Șoseaua Hîncești 53, MD-2028
Persoană de contact: Mariana Ciobanu-Lungu
Telefon: 022/244280
E-mail:
Website: www.tender.gov.md

Specialist principal, Direcția consultanță și instruiri (perioadă determinată)

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Direcția consultanță și instruiri (perioadă determinată)

Data-limită de depunere a documentelor:

28.11.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază
  1. Identificarea calitativă a necesităților de instruire și a grupurilor țintă.
  2. Realizarea planului anual de instruire, curriculumului de instruire.
  3. Elaborarea calitativă a instrucțiunilor, materialelor, prezentărilor, studiilor de caz, etc, utilizate în cadrul programelor de instruire.
  4. Realizarea activității de informare cu privire la programele de instruire, publicarea comunicatelor și menținerea legăturilor cu participanții, precum și pregătirea, organizarea și participarea la seminare.
  5. Acordarea suportului metodologic și consultațiilor pentru instruirea tuturor actorilor implicați în realizarea achizițiilor publice cu ajutorul tuturor mijloacelor de comunicare disponibile.
  6. Asigurarea evidenței și circulației documentelor.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Mariana Ciobanu-Lungu

Telefon:

022/234280

E-mail:

resurse.umane@tender.gov.md

Web site:

www.tender.gov.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

or. Chișinău, șos. Hîncești 53, et. 2

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  Studii superioare în domeniul economic sau administrare publică;
·  1 an de experiență profesională în domeniu;
·  Abilităţi de utilizare a computerului;
·  Abilități de comunicare și lucru în echipă;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Alte documente necesare: 
- formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal la adresa șos. Hîncești 53, et. 2;
Prin e-mail: resurse.umane@tender.gov.md
 

Salariu de funcţie:

2800

Bibliografia concursului:

  1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, precum și efectivul -limită al Agenției Achiziții Publice;
  3. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;