Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Ministerul Apărării

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : şos. Hînceşti 84
Persoană de contact: Alexandru Buruc
Telefon: 022252265
E-mail:
Website: http://www.army.md/

Specialist superior secţie evaluare a efectivului J1 Direcţie personal Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Altele

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior secţie evaluare a efectivului J1 Direcţie personal Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Data-limită de depunere a documentelor:

06.06.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Scopul general al funcţiei:
 
Asigurarea respectării actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea organizării şi desfăşurării evaluării şi educaţiei militar-patriotice a efectivului Armatei Naţionale, studierea şi sistematizarea actelor normative cu privire la evaluarea şi educaţia milita-patriotice a efectivului Armatei Naţionale, asigurarea persoanelor cu funcţii de răspundere , cu date concrete despre existentul, circulaţia şi starea calitativă (tehnică) a mijloacelor tehnice cultural-educative.
 
2. Sarcinile de bază ale funcţiei
 
            -  Participarea la elaborarea actelor administrative privind aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative necesare pentru realizarea organizării şi desfăşurării lucrului cu privire la evaluarea şi educaţia militar-patriotice a efectivului Armatei Naţionale;
             - Punerea în executare a actelor legislative şi normative în mod profesional, transparent şi eficient;
            - Orientarea organelor de conducere întru soluţionarea problemelor ce au apărut în lucru ce ţine de evaluarea şi educaţia militar-patriotică  efectivului Armatei Naţionale;
             - Efectuarea corectă şi în termen a evidenţei mijloacelor tehnice cultural-educative şi pregătirea datelor iniţiale pentru întocmirea dărilor de seamă, stabilite de tabelele rapoartelor cu termen;
            - Asigurarea oportună a persoanelor cu funcţii de răspundere respective, cu date concrete despre existentul, circulaţia şi starea calitativă a mijloacelor tehnice cultural-educative necesare pentru planificarea şi organizarea asigurării unităţilor militare cu acestea.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pascari-Tomoianu Lucreţia
telefon: 0-22-25-21-04
mail: lucretia.pascari@army.md

Telefon:

022252104

E-mail:

mail: lucretia.pascari@army.md

Web site:

http://www.army.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

mun. Chişinău şos.Hînceşti 84, J1 Direcţie Personal, Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare de licenţă pedagogice, management social. Experienţă profesională minimum 3 ani în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  1. formularul de participare;
2. copiile diplomelor de studii;
3. copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare

Note:
1. cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia de propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
2. copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu originalul pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă: mun. Chişinău şos.Hînceşti 84;
email: lucretia.pascari@army.md;
sau personal.

Salariu de funcţie:

3250

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr.158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 4. Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 5. Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 6. Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 7. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 8. Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;
 9. Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 10. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 11. Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”;
 12. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici”