Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Comisia Electorală Centrală

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chişinău
Adresa : str. V. Alecsandri, 119
Persoană de contact: Laur Maia
Telefon: 022578991
E-mail:
Website: http://www.cec.md/

Specialist principal al Direcției financiar-economice

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C20. Specialist principal,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal al Direcției financiar-economice

Data-limită de depunere a documentelor:

14.07.2017

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază:
 1. Ținerea evidenţei decontărilor cu titularii de avans;
 2. Asigurarea evidenței registrului veniturilor şi cheltuielilor concurenţilor electorali în perioada electorală;
 3. Ținerea evidenţei decontărilor cu diverși debitori și creditori;
 4. Ținerea evidenţei mijloacelor fixe și a stocurilor de materiale;
 5. Participarea la procesul de elaborare a materialelor instructive, a formularelor tipizate şi modelelor de rapoarte financiare ale partidelor politice și ale organelor electorale inferioare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Laur Maia

Telefon:

022578991

E-mail:

maia.laur@cec.md

Web site:

http://www.cec.md/

Raion, oraș:

Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa:

Str. Vasile Alecsandri, nr. 119

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor economice, finanțelor sau contabilităţii.
 
Cerințe specifice minime:
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
- abilităţi de utilizare a computerului

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - Formularul de participare;
- Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
- 
Cazierul judiciar pot fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Bibliografia:
 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 1381 din 21 noiembrie 1997;
 • Codul Fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 1997;
 • Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 90 din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decisional;
 • Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepția Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”;
 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
 • Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
 • Regulamente și instrucțiuni menite să perfecționeze procedurile electorale aprobate de către Comisia Electorală Centrală și plasate pe sait-ul oficial: www.cec.md, la rubrica “Baza Legală”;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.