Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Curtea de Apel Cahul

Raion : CAHUL
Oraș : Cahul
Adresa : str. Ștefan cel Mare nr. 30
Persoană de contact: CREȚU Mihaela
Telefon: 029933120
E-mail:
Website: cach@justice.md

Specialist principal
în serviciul penal și contravențional al secției evidență și documentare procesuală

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C30. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal
în serviciul penal și contravențional al secției evidență și documentare procesuală

Data-limită de depunere a documentelor:

05.12.2018

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


I. Înfăptuirea activităţii în instanţă în conformitate cu standardele stabilite în scopul eficientizării activităţii instanţei judecătoreşti.

1. Înregistrarea dosarelor în PIGD și fișa de evidență a dosarelor;
2. Asigurarea accesului la materialele dosarelor și alte documente judecătorești și ordinea de eliberare a acestora;
3. Eliberarea copiilor documentelor judecătorești și a înregistrărilor audio a ședințelor de judecată;
4. Evidența dosarelor după examinare în ședința de judecată;
5. Expedierea dosarelor;
6. Transmiterea dosarelor în arhivă;
7. Întocmirea rapoartelor statistice privind activitatea instanței;
8. Asigurarea integrităţii bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu;
9. Asigurarea respectării regulilor de protecţie a muncii în activitatea exercitată.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

CARAMARINOVA Elena

Telefon:

029933120

E-mail:

cach@justice.md

Web site:

cach@justice.md

Raion, oraș:

Cahul, CAHUL

Adresa:

or. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 30, bir. 212

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  • Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă
  • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
  • Cunoaşterea limbii de stat 
  • Cunoaşterea limbii ruse și altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
  • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova
  • 1 an experiență profesională în domeniu

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

de la 3200 lei

Bibliografia concursului:

Constituția Republicii Moldova
Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002
Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000
Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003
Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003
Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008
Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95
Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000
Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești
Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014
 Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;
Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare.