Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Casa nationala de asigurari sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 3
Persoană de contact: Fondos Marcela
Telefon: 022 257-560
E-mail:
Website: cnas.md

specialist superior (perioadă nedeterminată),
Secţia evaluarea și motivarea personalului,
Direcţia resurse umane

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C41. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist superior (perioadă nedeterminată),
Secţia evaluarea și motivarea personalului,
Direcţia resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor:

02.02.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 Scopul general al funcţiei: Contribuie la implementarea politicilor și procedurilor de personal întru realizarea obiectivelor Casei Naționale de Asigurări Sociale
Sarcinile de bază:
- Participarea la implementarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale a angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale
- Realizarea activităților ce țin de acordare a drepturilor salariale ale angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale
- Ținerea evidenței ordinelor administrative de personal cu privire la drepturile salariale ale angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale
- Evidența datelor și documentelor cu privire la motivarea nonfinanciară angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Fondos Marcela

Telefon:

022 257-560

E-mail:

concurs@cnas.gov.md

Web site:

cnas.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun.Chişinău, str.Gh.Tudor,3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: 
- superioare, în domeniul economic, financiar, juridic;
- preferabil cursuri de perfecționare profesională în domeniul economiei, managementului resurse umane, finanțelor publice, administrației publice etc.
Experienţă  profesională:  minimum 6 luni în domeniul economic.
Cunoştinţe:
  • Cunoașterea legislației în domeniu;
  • Cunoașterea sistemului de salarizare în sectorul bugetar;
  • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet
Abilităţi
Abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și a echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare efficient
Atitudini/comportamente
respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  1. formularul de participare
  2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă, după caz, certificat de activitate;
  4. certificatul medical,cazierul judiciar – (pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5260,00 lei

Bibliografia concursului:

 
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Codul Muncii RM
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.
Hotărîrea Guvernului  201  din 11.03.2009