Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : Chisinau, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.162
Persoană de contact: Budeci Violina
Telefon: 022-292-612
E-mail:
Website: www.aipa.gov.md

Specialist superior Serviciul relații externe și comunicare

Domeniu de activitate:

Relații internaţionale \ afaceri externe şi integrare Europeană

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C51. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior Serviciul relații externe și comunicare

Data-limită de depunere a documentelor:

02.02.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională/națională cu partenerii de dezvoltare și organizațiile omoloage precum și atragerea proiectelor de asistență tehnică.
Sarcinile de bază: 
1) 
Efectuarea activităţilor de coordonare referitor la ofertele pentru constituirea programelor de colaborări internaţionale.
2) 
Analizarea documentelor elaborate de organizațiile internaționale, la care Republica Moldova este parte, având implicații în domeniul subvenționării agriculturii.
3) Organizarea participării reprezentanților Agenţiei în cadrul ședințelor, expoziţiilor, întâlnirilor de lucru, workshop-urilor, tîrgurilor de profil
.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Budeci Violina

Telefon:

022-292-612

E-mail:

hr@aipa.gov.md

Web site:

www.aipa.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.15

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul diplomatic, relații internaționale, filolog limbi moderne/limbi străine, drept internațional.
Cunoștințe: - Cunoașterea legislației în domeniu;
                    -Cunoașterea dreptului internațional;
                   -Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
                   -Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
                  - Abilități de utilizare a computerului.
Experiență profesională: Minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferință în serviciul public.
Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc.
Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  • copia buletinului de identitate;
  • formularul de participare la concurs;
  • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
  • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
  • documente pentru determinarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă, pentru perioada de pînă la 28 decembrie 2018, adeverințe semnate de conducătorii care confirmă vechimea în muncă;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

minim 5260

Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public;
- Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
- Legea integrității nr. 82/2017;
- Legea nr. 276/2016  cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
- HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;
- HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR;
- HG nr. 476  din  18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
- HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăţi directe per cap de animal;
- HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;
Acte normative din domeniul de specialitate:
- Acordul de Asociere între Republica Moldova, de pe o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
-Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului și consiliului european din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
-http://www.coe.int – informaţii generale despre Consiliul Europei;
-http://europa.eu.int – informaţii generale despre Uniunea Europeană.