Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Judecătoria Comrat

Raion : GĂGĂUZIA
Oraș : Comrat
Adresa : str.Lenin 242
Persoană de contact: Babaian E.
Telefon: 0 298 2 60 21
E-mail:
Website:

Specialist principal/secția interpreți și trăducători

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE: C30. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal/secția interpreți și trăducători

Data-limită de depunere a documentelor:

31.01.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul funcției - traducerea completă, exactă a hotărârilor şi a altor materiale, traducerea cărora se solicită.
Sărcinile - participarea la şedinţele judiciare şi efectuarea traducerii simultane; asigurarea interpretării la cererea participanţilor la proces în şedinţele de judecată; asigurarea respectării drepturilor procesuale ale litiganţilor în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală; executarea traducerii actelor procedurale în scris.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Babaian E.

Telefon:

0 298 2 37 07

E-mail:

jco@justice.md

Raion, oraș:

Comrat, GĂGĂUZIA

Adresa:

str. Lenin 242

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- studii superioare filologice corespunzătoare specializării limbii,
- un an în domeniul respectiv.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:   - chestionar;
- diplomă de studii.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.