Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Inspectoratul Naţional de Probaţiune

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Vasile Alecsandri,1, etajul 5
Persoană de contact: Boghean Rodica
Telefon: 022-28-14-80
E-mail:
Website: probatiune.gov.md

Direcţia financiară 

Specialist principal (perioadă determinată) - 1 unitate

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C50. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Direcţia financiară 

Specialist principal (perioadă determinată) - 1 unitate

Data-limită de depunere a documentelor:

31.01.2021

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


Saricini de bază: 
 1. Asigurarea evidenţei şi mişcării valorilor materiale prezente a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată aflate la Balanţa Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi subdiziunile teritoriale;
 2. Asigurarea evidenţei şi circulaţiei tuturor mijloacelor fixe existente aflate la balanţa Inspectoratului Naţional de probaţiune, calcularea uzurii mijloacelor fixe;
 3. Întocmirea notelor de contabilitate lunare privind mişcarea bunurilor materiale;
 4. Participarea la inventarierea patrimoniului, activelor şi pasivelor Inspectoratului Naţional de probaţiune, pregătirea listelor de inventariere;
 5. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea transferurilor prin Trezoreria teritorială;
 6. Efectuarea evidenţei contabile a documentelor de strictă evidenţă şi documentelor băneşti.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Creţu Liliana- specialist principal al Direcţiei resurse umane

Telefon:

022-28-14-80

E-mail:

sru@probatiune.gov.md

Web site:

probatiune.gov.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

str. Vasile Alecsandri, nr. 1, etajul 5, bir. 518. 

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;
-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
-          cunoaşte limba română;
-          nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
-         în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
-         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-         nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
-         îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:


 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi unei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului;
-          Experiență profesională în unitate bugetară;
-          Cunoașterea programei 1C.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  
 • Cunoştinţe de operare la calculator:
 • - Word,
 • - Excel,
 • - PowerPoint,
 • - Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
Formular de participare disponibil:
http://cariere.gov.md/downloads/formular-participare.doc
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoanele interesate urmează să depună prin poştă sau e-mail Dosarul de concurs[1], care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
 • -          formularul de participare;
  -          copia buletinului de identitate;
  -          copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
  -          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  -          documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019);
  -          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  -          cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere );
  -          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ).
 •  
 • NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

Legea 270/2018

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Codul muncii al Republicii Moldova
Codul Administrativ al Republicii Moldova

Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal

Acte normative în domeniul serviciului  public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.82/2017 integrității.

Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare;
- Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu prvire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în  sistemul bugetar ;
 
- Ordinul Ministrului Finanţelor privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
- Ordinul Ministrului Finanţelor cu privire la clasificaţia bugetară;
- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind  casarea bunurilor  uzate raportate la mijloace fixe;
Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea contabilității nr. 113/2007.
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
- Legea privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale