Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Casa nationala de asigurari sociale

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Gh. Tudor, 3
Persoană de contact: Fondos Marcela
Telefon: 022 257-560
E-mail:
Website: cnas.md

Specialist principal (perioadă determinată),
Direcţia evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale
 Casa Teritorială de Asigurări Sociale s. Rîşcani, mun. Chișinău
 

Domeniu de activitate:

Protecţie socială

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: C40. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal (perioadă determinată),
Direcţia evidența plătitorilor și contribuțiilor de asigurări sociale
 Casa Teritorială de Asigurări Sociale s. Rîşcani, mun. Chișinău
 

Data-limită de depunere a documentelor:

27.10.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor statului în domeniul evidenței plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale prin înregistrarea şi asigurarea evidenţei plătitorilor și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv deservirea acestora la nivel teritorial.
Sarcinile de bază:
- Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
- Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor/informaţiilor ce ţin de înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
- Realizarea activităţilor de analiză şi gestionare a informaţiilor din conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate
- Informarea eficientă a persoanelor fizice şi juridice din teritoriul deservit privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
-Examinarea petiţiilor şi adresărilor depuse de persoane fizice şi juridice privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea răspunsurilor

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Fondos Marcela

Telefon:

022 257-560

E-mail:

concurs@cnas.gov.md

Web site:

cnas.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

mun.Chişinău, str.Gh.Tudor,3

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor statului în domeniul evidenței plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale prin înregistrarea şi asigurarea evidenţei plătitorilor și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv deservirea acestora la nivel teritorial.
Sarcinile de bază:
- Realizarea activităţilor ce ţin de recepţionarea documentelor pentru înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
- Realizarea activităţilor de prelucrare a documentelor/informaţiilor ce ţin de înregistrarea şi evidenţa plătitorilor şi a obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
- Realizarea activităţilor de analiză şi gestionare a informaţiilor din conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate
- Informarea eficientă a persoanelor fizice şi juridice din teritoriul deservit privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
-Examinarea petiţiilor şi adresărilor depuse de persoane fizice şi juridice privind drepturile şi obligaţiile plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea răspunsurilor

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Nu
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
  1. formularul de participare;
  2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;
  3. copia carnetului de muncă, după caz, certificat de activitate;
  4. certificatul medical,cazierul judiciar – (pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere).

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5800.00 lei

Bibliografia concursului:

Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 din 07 iulie 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 din 22.12.2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999
Legea privind  sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998
Hotărîrea Guvernului cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.230 din 10.04.2020.
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000