Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Falesti

Raion : FĂLEȘTI
Oraș : Făleşti
Adresa : or. Falesti, str. Str. Stefan cel Mare 50
Persoană de contact: Aliev Alina
Telefon: 0259 2-30 -62
E-mail:
Website: cr_falesti.md

Specialist principal în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Data-limită de depunere a documentelor:

05.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:  Promovarea politicii regionale de stat în domeniul social și economic a teritoriului administrat.
 Sarcinile de bază:
  1. Acordarea ajutorului metodologic și practic autorităților publice de nivelul I în domeniul construcțiilor;
  2. Contribuirea la elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică a raionului, programelor, direcțiilor prioritare și de perspectivă a dezvoltării social-economice;
  3. Monitorizarea executării lucrărilor de construcție (reparație) a obiectivelor beneficiare de mijloace financiare din contul bugetului de stat și cel local;
  4. Acordarea asistenței informaționale agenților economici și conducătorilor APL din teritoriu referitor la problemele relațiilor internaționale și atragerii investițiilor străine, conlucrare cu fondurile de investiții străine;
  5. Examinarea plângerilor, petițiilor în domeniul de activitate a secției.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aliev Alina

Telefon:

0259 2-30 -62

E-mail:

crfalesti@gmail.com

Web site:

cr_falesti.md

Raion, oraș:

Făleşti, FĂLEȘTI

Adresa:

strada Ștefan cel Mare nr.50

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare, de licența, în  domeniul construcțiilor. Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
  • Cunoştinţe de operare la calculator.

 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;
- cv – ul candidatului.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova;
-  Codul civil al Republicii Moldova;
-  Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții;
-  Legea nr.86 /19-04-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;
- Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Hotărîrea Guvernului nr. 361din 25-06-1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;
- Hotărîrea Guvernului nr.285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
- Hotărîrea guvernului nr.163 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenajerilor;
- CP L.01.01-2012 - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcții – montaj ;