Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Direcția cultură, turism, tineret și sport, Florești

Raion : FLOREȘTI
Oraș : or. Florești
Adresa : bd. Victoriei, 2
Persoană de contact: Litra Inna
Telefon: 0 (250) 20221
E-mail:
Website:

specialist  superior în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, monumentelor din raionîn cadrul Direcţiei, Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti.

Domeniu de activitate:

Arta \ Cultura \ Patrimoniu

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist  superior în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, monumentelor din raionîn cadrul Direcţiei, Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti.

Data-limită de depunere a documentelor:

10.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Examinarea şi aprobarea programelor analitice  de activitate , a  raporturilor analitice anuale  a bibliotecilor publice şi muzeelor, acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură Coordonarea activităţii muzeelor in raion. 
 • Prezentarea la DCTTS şi la  Centrul de Statistică, Cercetare şi Dezvoltare a Raportului analitic anual cu privire la activitatea bibliotecilor publice teritoriale şi  informaţiilor cu privire la activitatea muzeelor..
 • Asigură aplicarea şi respectarea actelor normative în vigoare, în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţionalmobil şi imobil, monumentelor din raion.
 • Elaborează şi propune autorităţilor publice din raion planuri şi programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru complectarea şi valorificarea colecţiilor din bibliotecă, lucrări de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi a monumentelor.
 • Identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice, înaintează propuneri Ministerului ECC de înscriere a acestora în registrul monumentelor istorice ocrotite de stat .
 • Ţine evidenţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor distruse sau dispărute .
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Litra Inna

Telefon:

0 (250) 20221

E-mail:

cultura.floresti@mail.ru

Raion, oraș:

or. Florești, FLOREȘTI

Adresa:

sediul Consiliului raional Florești, str. Bulevardul Victoriei nr. 2, etaj 3, bir. 43.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 57 ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Experiență profesională de minim 3 an în domeniul serviciului public, drept, pedagogie (lingvistică, jurnalistică) şi altele.
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • Abilități  de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 • Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 
 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Declaraţie de răspundere
 • Certificate de confirmare a activităţii

Modalitatea de depunere a documentelor:

 personal.

Salariu de funcţie:

4930

Bibliografia concursului:

·        Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
·         Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
·         Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
·         Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
·         Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
·         Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
·         Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.
·        Legea nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci;
·        Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice;
·        Legea muzeelor nr. 262 din 07 decembrie 2017;
·        Legea nr. 939 din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială;
·        Legea nr.l530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor;
Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 09 iunie 2016 “Cu privire la aprobarea Planului de acţiune privind susţinerea populaţiei de etnie romă”;