Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Aparatul Presedintelui raionul Ialoveni

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Ialoveni
Adresa : Str.Alexandrul cel Bun 33
Persoană de contact: Balan Eleonora
Telefon: 026824235
E-mail:
Website: il.md

 • Specialist principal, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 • Specialist principal, Secția construcții gospodărie comunală și drumuri

Data-limită de depunere a documentelor:

03.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Gestionarea activității secției pentru desfășurarea în bune condiții și pentru calitatea optima a lucrărilor.
 
Sarcinile de bază:
1. Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul politicilor construcţiilor,
întreţinerii şi expluatării drumurilor publice promovate de Guvernul Republicii
Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii a Republicii Moldova
2. Monitorizarea și orientarea executării lucrărilor de proiectare, construcție, reparație
și întreținerea rețelelor de drumuri.
3. Fundamentează necesarul anual de mijloace financiare de la bugetul raional
pentru dezvoltarea lucrărilor publice de interes local, elaborează proiectul
programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobare de către
Consiliul raional;
4. Colaborează cu alte subdiviziuni ale Consiliului raional în executarea
deciziilor şi dispoziţiilor administraţiei raionului, hotărîri şi alte acte normative
şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;
5. Acordarea sprijinului şi asistenţei tehnice în domeniile sale de activitate
consiliilor locale, primăriilor, precum şi serviciilor publice ale satelor
(comunelor) şi oraşului (la solicitarea acestora).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Balan Eleonora

Telefon:

026824235

E-mail:

balan.eleonora@gmail.com

Web site:

il.md

Raion, oraș:

Ialoveni, IALOVENI

Adresa:

or.Ialoveni, str.Alexandrul cel Bun, nr. 33, etajul 4 biroul 401

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în domeniul  infrastructurii, gospodărie comunale, construcțiilor;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • 1 an de experiență profesională în domeniu;
 • posedarea unei limbi moderne va fi un avantaj;

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova,
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Hotărîrea guvernului nr.163 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenajerilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.