Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Falesti

Raion : FĂLEȘTI
Oraș : Făleşti
Adresa : or. Falesti, str. Str. Stefan cel Mare 50
Persoană de contact: Aliev Alina
Telefon: 0259 2-30 -62
E-mail:
Website: cr_falesti.md

Specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație

Domeniu de activitate:

Agricultură şi industrie alimentară \ silvicultură

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație

Data-limită de depunere a documentelor:

04.11.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:  Contribuirea şi efecientizarea activităţii direcţiei prin implementarea procedurilor moderne de lucru în soluționarea problemelor de protecție şi ameliorare fertilității solului.
 
Sarcinile de bază:
  1. Promovarea politicii agrare, inclusiv implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
  2. Implementarea controlului asupra folosirii raionale a terenurilor;
  3. Implementarea procedurilor de promovare a procedeelor de sporire a fertilităţii solurilor;
  4. Implementarea procedurilor de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității  solurilor;
  5. Implementarea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice privind problemele protecției și ameliorării fertlității solului.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Aliev Alina

Telefon:

0259 2-30 -62

E-mail:

crfalesti@gmail.com

Web site:

cr_falesti.md

Raion, oraș:

Făleşti, FĂLEȘTI

Adresa:

orașul Fălești, strada Ștefan  cel Mare nr.50

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice : - Studii superioare, de licența, în  domeniul agrar, administrației  publice, dreptului.
Cunoştinţe:
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu de activitate;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice de nivelul I şi II;
  • Cunoştinţe de operare la calculator.
Experiența profesională: minimum 1 an în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  -  formularul de participare;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională  sau de specializare;
- cv – ul candidatului.


 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

 -   Constituţia Republicii Moldova;
-   Codul funciar (Legea nr.828 din 25.12.1991);
-   Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993  privind protecţia mediului   înconjurător;
-  Legea nr.1041-XIV din 15 iunie 2000  pentru ameliorarea prin împădurile a                  terenurilor degradate.
-   Codul civil al Republicii Moldova;
-    Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul                   funcţionarului   public;
- Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
- Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural
- Hotărîrea Guvernului nr.507 din 30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
- Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare  a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1170 din 25.10.2016;
- Legea nr. 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a terenurilor;
- Hotărîrea Guvernului nr.691/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor
- Hotărîrea Guvernului nr.1075/2007 privind aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.