Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul
Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău –1 funcție temporar vacantă

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector al Direcţiei control fiscal post operaţional din cadrul
Direcţiei generale administrare fiscală mun. Chişinău –1 funcție temporar vacantă

Data-limită de depunere a documentelor:

05.10.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a) Scopul general al funcţiei: Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislaţiei fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum şi realizarea sarcinilor de bază privind educarea contribuabililor şi acumularea surselor de venituri ale bugetului public naţional.
b) Sarcinile de bază:
 • Efectuarea controalelor fiscale de complexitate medie;
 • Întocmirea actului pe marginea controlului efectuat;
 • Perfectarea proiectelor deciziilor şi altor materiale aferente asupra cazului de încalcare fiscală;
 • Asigurarea încasării la buget a sumelor calculate în cadrul controlului;
 • Participarea la activitățile de instruire profesională.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

 Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, 022 82-33-01, 022 82-32-56
Persoana responsabilă de primirea documentelor:
Olga Bajag, specialist principal al Direcţiei management resurse umane.

Telefon:

022823407, 022 82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

Sediul autorităţii: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a) Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;
b) Experienţă profesională: Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c) Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic, contabil şi fiscal;
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor fiscale naţionale, precum şi a practicilor internaţionale în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil) ;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe.
d) Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi în cadrul echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
e) Atitudini/comportamente: Onestitate, disciplină, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiții de muncă:
 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • Activitate în condiții de risc pentru sănătate și viață;
 • Disponibilitate de lucru în program prelungit;
 • Deplasări de serviciu  în ţară  şi peste hotare.
 
Motivare-Remunerare:
 1. Capitolul III al Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 2. Alte plăți de stimulare.
 
Promovarea: Creșterea profesională în dependență de evaluarea performanțelor la finele fiecărui an, la care se ia în considerație erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecționarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • curriculum vitae (model Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
 
 
 
 
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 e-mail: cadre@sfs.md.

Bibliografia concursului:

 
5. BIBLIOGRAFIA concursului:
 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr.113 din 27.04.2007 contabilității.
 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale