Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Serviciul Fiscal de Stat

Raion : CHIŞINĂU
Oraș : Chisinau
Adresa : str. Constantin Tănase nr. 9
Persoană de contact: Maria Babără
Telefon: 022823407, 022 82 32 56
E-mail:
Website: www.sfs.md

Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală în cadrul
 Direcţiei generale administrare fiscală Chișinău (1 funcţie temporar vacantă)

Domeniu de activitate:

Contabilitate, Audit, Finante

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: Funcţii publice de execuţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Inspector al Secției deservire persoane fizice a Direcţiei deservire fiscală în cadrul
 Direcţiei generale administrare fiscală Chișinău (1 funcţie temporar vacantă)

Data-limită de depunere a documentelor:

05.10.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general  al  funcţiei  şi  sarcinile de bază:
a) Scopul general al funcţiei:
Realizarea deservirii contribuabililor persoane fizice - cetăţeni.
b) Sarcinile de bază:
 • Realizarea deservirii contribuabililor persoane fizice;
 • Implementarea conformării benevole aferente declarării, calculării și achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabilii persoane fizice prin toate instrumentele admise de lege;
 • Asigurarea administrării impozitelor şi taxelor ce ţin de competenţa subdiviziunii;
 • Exercitarea/efectuarea analizelor/controlului fiscal la contribuabili, persoane fizice.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Persoane  responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:
Specialiști principali al Direcţiei management resurse umane a SFS
tel. 022 82-34-07, 022 82-33-00, 022 82-33-01, 022 82-32-56
Persoana responsabilă de primirea documentelor:
Olga Bajag, specialist principal al Direcţiei management resurse umane.
 

Telefon:

022 82 33 00,82 34 07,82 32 56

E-mail:

cadre@sfs.md

Web site:

www.sfs.md

Raion, oraș:

Chisinau, CHIŞINĂU

Adresa:

 1. Sediul autorităţii:
mun.Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice:
a) Studii:
Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar.
b)Experienţă profesională:
Preferabil experienţă în domeniul economico-financiar.
c) Cunoştinţe:
-  Cunoaşterea legislaţiei în domeniul economic, contabil şi fiscal.
- Cunoaşterea politicilor şi procedurilor fiscale naţionale, precum şi a practicilor internaţionale în domeniu.
-  Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (preferabil).
-  Cunoştințe de utilizare a computerului:Word, Excel, Internet, etc.
d) Abilităţi:
Aptitudini de utilizare a computerului, control, organizatorice, sensibilitate psihologică,  capacitate de analiza şi sinteza, aptitudini de comunicare verbală, aplanare de conflicte, mobilizare de sine şi a echipei,  planificare, elaborare a documentelor.
e) Atitudini/comportamente:
Respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă
Motivare-Remunerare:
 1. Capitolul III al Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 2. Alte plăți de stimulare.
 
Promovarea: Creșterea profesională în dependență de evaluarea performanțelor la finele fiecărui an, la care se ia în considerație erudiţia, profesionalismul, autoinstruirea, perfecționarea şi cerinţele fişei postului pentru funcția publică vacantă.
 
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
 • formularul de participare, indicat în anexă;
 • curriculum vitae (model Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile diplomelor de studii superioare;
 • copia carnetului/carnetelor  de muncă;
 • copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
 • copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
 • cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
 
 
Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat şi anexat la dosarul de concurs în termen maximum de 10 zile de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 e-mail: cadre@sfs.md.

Bibliografia concursului:

BIBLIOGRAFIA concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.