Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Sîngerei

Raion : SINGEREI
Oraș : or. Sîngerei
Adresa : str. Independenței, 111
Persoană de contact: Ecaterina Bejenari
Telefon: 0 (262) 22541
E-mail:
Website:

Secretar al Consiliului raional Sîngerei

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B36. Secretar al consiliului raional,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Secretar al Consiliului raional Sîngerei

Data-limită de depunere a documentelor:

28.10.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Planifică și organizează ședințele consiliului raional;
 2. Asigură legalitatea actelor adoptate de consiliul raional;
 3. Asigură aducerea la cunoștință a actelor adoptate de consiliul raional și emise de președintele raionului;
 4. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 5. Acordă ajutor metodologic și consultativ consilierilor raionali.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ecaterina Bejenari

Telefon:

0 (262) 22541

E-mail:

serviculjuridic@gmail.com

Web site:

singerei.md

Raion, oraș:

or. Sîngerei, SINGEREI

Adresa:

str.Independenței 111, bir.216 (Serviciul Juridic și Resurse Umane)

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

- Minimum 5 ani stagiu de muncă total,inclusiv 3 ani în domeniul dreptului sau administrației publice,preferabil experiență în serviciul public;
- Cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;
- Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
- Cunoașterea legislației în domeniu,prioritar a celei din domeniul dreptului administrativ;
- Cunoașterea a cel puțin a unei limbi de circulație internațională la nivel avansat:citit/scris/vorbit;
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  - Formular de participare(Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201/2009)
- Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și /sau specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

11781

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29/1994
 2. Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 3. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr. 82/2017 integrității;
 6. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 7. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar în sectorul bugetar;
 9. Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 10. Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 11. Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 12. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.