Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria comunei Mîrzești

Raion : ORHEI
Oraș : com. Mîrzești
Adresa : com. Mîrzești
Persoană de contact: Popov Ecaterina
Telefon: 0 (235) 63415
E-mail:
Website:

 Specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare al primariei comunei Mîrzești.

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

 Specialist pentru reglementarea regimului proprietății funciare al primariei comunei Mîrzești.

Data-limită de depunere a documentelor:

25.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat,indiferent de forma orgnizaţional-juridică,tipul de proprietate asupra pământului şi hotarele administrativ-teritoriale.

  1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
  2.Controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
  3.Ţinerea cadastrului funciar;
  4.Ţinerea monitoringului funciar.
 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Popov Ecaterina

Telefon:

0 (235) 63415

E-mail:

primaria.mirzesti@mail.ru

Raion, oraș:

com. Mîrzești, ORHEI

Adresa:

Satul Mîrzești, raionul Orhei.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:Superioare sau medii speciale,în domeniul-Cadastrul Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
 
Experienţă profesională:mai mult de ________ani de activitate în domeniul Cadastrului Funciar şi Reglementarea Relaţiilor Funciare.
 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea modului de reglementare a regimului proprietăţii funciare şi relaţiilor funciare;
-          Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
-          Cunoştinţe de operare la calculator;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse la nivel avansat.
 

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

1825

Bibliografia concursului:

1. Codul Funciar nr. 828/1991;
2. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;
3. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29/2018;
4. Legea privind prețul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308/1997;
5. Legea privind formarea bunurilor imobile nr. 354/2004;
6. Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121/2007;
7. Legea privind gospodăriile țărăneşti (de fermier) nr.1353/2000
             și alte acte normative din domeniu.