Servicii
Rezultatele căutării funcțiilor publice vacante

Rezultate: 1 Funcție publică vacantă

Numărul anunţuri pe pagină:
Titlu (arata rezumat) Autoritate publică Locație Postat Down Data limită
 • Specialist: jurist
 
Condiţii de bază:
 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbită în teritoriu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 
Condiţii specifice:
Studii:
specialist (jurist): superioare juridice cu diplomă de licenţă sau echivalentă, preferabil experienţă în serviciul public, preferabil experienţă de muncă relevantă în domeniu minim 2 ani;
Cunoştinţe:
 • cunoaşterea legislaţiei ce reglementează activitatea de serviciu
 • cunoaşterea computerului la nivel de utilizator (Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programelor de specialitate, etc.);
 • cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit)
Abilităţi:
 • inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
 • capacitate de organizare şi conducere a activităţii specialiştilor;
 • capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor, furnizării datelor prelucrate altor factori decizionali;
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate.
Atitudini/comportamente:
Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă, sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină , creativitate, spirit de iniţiativă, integritate în funcţia publică.
Persoanele interesate pot depune la Comisia de concurs (Primăria com.Truşeni, str.27 August, nr.30 bir.nr.6) dosarul cu următoarele acte:
 • formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • CV,
 • copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,
 • copia buletinului de identitate,
 • copia carnetului de muncă,
 • cazier judiciar(declaraţie pe proprie răspundere)
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 • data limită de depunere a dosarului  - 24 mai 2019, orele 17.00  
Relaţii la tel.: 022-590-238
Primăria comunei Trușeni com. Trușeni, CHIŞINĂU 02.05.2019 24.05.2019